Przedszkole Miejskie nr 2
Menu
Strona głowna  /  Statut
Statut

STATUT  PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W KRAŚNIKU

 

Spis treści

 

 

ROZDZIAŁ 1 …………………………………....... 2

Przepisy ogólne………………………………....... 2

ROZDZIAŁ 2................................................... ... 3

Cele i zadania przedszkola............................... ..3

ROZDZIAŁ 3......................................................10

Organy przedszkola ..........................................10

ROZDZIAŁ 4..................................................... 14

Organizacja przedszkola...................................14.

ROZDZIAŁ 5......................................................19

Pracownicy przedszkola ...................................19

ROZDZIAŁ 6................................................... ..24

Rodzice ............................................................ .24

ROZDZIAŁ 7.................................................. . . 26

Wychowankowie przedszkola..........................   26

ROZDZIAŁ 8....................................................   27

Przepisy końcowe ............................................ 27

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1. 1. Przedszkole Miejskie Nr 2 zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem miejskim.

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Kraśniku przy ul. Matejki 1.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraśnik.
 3. Siedziba organu prowadzącego znajduje się przy ul. Lubelskiej 84.
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 5. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje:

              Przedszkole Miejskie nr 2 w Kraśniku

ul. J. Matejki 1

23-204 Kraśnik

Tel. 81 825 66 12,

NIP 715-10-15-138, REGON 43053313507

 

§2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 2 w Kraśniku;
 2. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola;
 5.  podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, opisanych w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego;
 6. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania przedszkolnego oraz treści nauczania ustalonych  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7. dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kraśniku;
 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraśnik.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie  Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowanego przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
 2. osiągnięcie dojrzałości dziecka do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji, w tym przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

 1. fizycznego;
 2. emocjonalnego;
 3. społecznego;
 4. poznawczego.

 

§4. 1. Zadaniem przedszkola jest pełna realizacja podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dostosowania treści, metod, form pracy i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dziecka w celu przygotowaniu go do nauki w szkole.

 1. Szczegółowe zadania związane z realizacją podstawy określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole realizuje także cele i zadania wynikające z innych przepisów prawa, w szczególności:
 1. promuje zdrowy styl życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji  zadań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;
 2. organizuje na życzenie rodziców naukę religii;
 3. umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
 4. udziela uczniom i rodzicom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 6. zapewnieniu dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

 

§5. 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości każdego dziecka oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu właściwego przygotowania do nauki w szkole.

2. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u dzieci:

 1. ich potencjału zainteresowań;
 2. szczególnych uzdolnień;
 3. przyczyn trudności rozwojowych i zaburzeń zachowania;
 4. trudności w uczeniu się, w tym deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, dostosowane do wyników obserwacji, uwzględniające wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w szczególności przez:

 1. modyfikowanie i dostosowywanie programów wychowania przedszkolnego;
 2. modyfikowanie planów miesięcznych,
 3. dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb dziecka,
 4. indywidualizowanie wymagań;
 5. tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju po diagnozie dojrzałości szkolnej.

5. Oprócz działań, o których mowa w ustępie 4, dyrektor przedszkola z uwzględnieniem diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, wynikającej z obserwacji i rozpoznania dziecka organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:

1) ustala inne formy pomocy niż wymienione w ust. 4, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

2) informuje na piśmie rodziców dziecka o formach i zakresie udzielanej pomocy.

6. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga pisemnej zgody rodziców.

7. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

9. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

§6. 1. W przedszkolu może być organizowane indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydanym przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć   indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. W indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 4. Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego regulują odrębne przepisy.

 

 1. 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dzieciom niebędącym obywatelami polskimi oraz dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,  przedszkole zapewnia integrację ze środowiskiem przedszkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

§8. 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

 1. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 1. Oświadczenia składane są na dany rok szkolny z wolą kontynuacji lub z potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.
 2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez władze kościelne.
 3. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

5a. Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z religii w dzienniku grupowym.

 1. Dzieciom nieuczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną.
 2. Zasady organizacji religii określają odrębne przepisy.

 

§9. 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole w szczególności przez:

 1. udzielanie bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;
 2. udzielanie porad i konsultacji rodzicom.

 

§10. 1. Zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych, zespołowych, indywidualnej pracy z dzieckiem oraz kierowanych i swobodnych zabaw dzieci.

2. Podstawowe formy działalności przedszkola, to:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;
 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 4. tworzenie okazji edukacyjnych podczas zajęć i zabaw;
 5. spontaniczna działalność dzieci;
 6. proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe.

§11. 1. Nauczyciele w trosce o jakość i stałe wzbogacanie procesu proces opieki, wychowania

 i nauczania mogą podejmować działania o charakterze innowacyjnym i nowatorskim.

 1. Działalność eksperymentalną określają odrębne przepisy.
 2. Działania innowacyjne, polegają na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie opieki, wychowania i nauczania przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych.
 3. Innowacja może obejmować całe przedszkole, oddział lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 4. Prowadzenie innowacji, o której mowa w ust. 4 wymaga zgody dyrektora przedszkola i rodziców.
 5. Nauczyciel występuje wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie działań innowacyjnych do dyrektora przedszkola w terminie do końca zajęć roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
 6. Jeżeli planowane działania innowacyjne wymagają przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych nauczyciel zgłasza wniosek do końca września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera:

1) zgody rodziców na udział w działaniach innowacyjnych;

2) opis innowacji, a w szczególności:

a) nazwę innowacji i zakres działań innowacyjnych, określony w ustępie 3,

b) czas trwania innowacji i oddział (oddziały), w których innowacja będzie prowadzona;

c) cele działań innowacyjnych,

d) opis teorii pedagogicznych lub badań oraz wyników diagnoz w oddziale, które uprawniają do wprowadzenia innowacji,

e) szczegółowy opis działań innowacyjnych, które będą realizowane w danym oddziale,

f) sposób prowadzenia ewaluacji planowanych działań innowacyjnych.

9. Nauczyciel po otrzymaniu zgody dyrektora przedszkola na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej przekazuje informacje o planowanych działaniach a bezpośrednio po zakończeniu działań innowacyjnych sprawozdanie z wynikami ewaluacji.

 

§12. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 2. przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 3. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 4. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 5. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci;
 6. instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
 7. ogrodzenie terenu ogrodu;
 8. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
 9. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:
  1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
  2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
  3. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
  4. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
  5. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

 

§13. 1. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych oraz traktowania dziecka w sposób poniżający jego godność, naruszający bezpieczeństwo.

 1. Przedszkole stwarza warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo.
 2. Budynek przedszkolny i teren wokół niego odpowiada ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny oraz posiada urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 3. Teren przedszkola jest ogrodzony.
 4. Urządzenia sanitarne znajdują się w stanie pełnej sprawności technicznej i są utrzymane w stałe czystości.
 5. Dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawiane bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
 6. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznych higienicznych warunków pracy i zajęć w czasie pobytu w przedszkolu.

§14. 1.Dzieci w czasie zajęć w przedszkolu mają stałą opiekę nauczyciela, a w grupach najmłodszych pomocy nauczyciela i personelu pomocniczego.

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem odpowiedzialny jest nauczyciel danego oddziału.
 2. Nauczyciel sprawdza listę obecności dzieci na zajęciach, obecności i nieobecności odnotowuje w dziennikach zajęć.
 3. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić miejsce, w którym mają się odbywać zajęcia. Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, powinien poinformować o tym dyrektora przedszkola lub upoważnionego pracownika.
 4. Nauczyciel w momencie przekazywania grupy dzieci drugiemu nauczycielowi przekazuje mu również niezbędne informacje.
 5. W sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział, ale pod warunkiem, że zapewni dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby.
 6. Podczas organizowania w przedszkolu uroczystości i imprez okazjonalnych
  z udziałem rodziców, nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice, inne osoby dorosłe, które przybyły z dzieckiem.

 

§15. 1. Przedszkole prowadzi zeszyt wyjść wychowanków poza teren budynku przedszkolnego.

2. Nauczyciel podczas wyjść poza teren przedszkola z dziećmi przestrzega zasad bezpieczeństwa.

3. W czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel musi zapewnić opiekę wg zasady 1 osoba dorosła na 12 dzieci.

 

§16. 1. Przy wyjeździe dzieci na wycieczkę w obrębie miasta, a także poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola, wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

 1. Kierownik wycieczki obowiązany jest zabezpieczyć: apteczkę pierwszej pomocy z niezbędnym wyposażeniem, sporządzić kartę wycieczki wraz z listą uczestników i przedłożyć dyrektorowi przedszkola.
 2. Opiekunowie uczestników wycieczki obowiązani są sprawdzić stan liczbowy jej uczestników każdorazowo przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek, wyjść poza budynek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

§17. 1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

1)  Rodzice dziecka z alergią pokarmową zobowiązani są dostarczyć :

a) uchylony

b)  szczegółową listę alergenów (na piśmie), które należy wyeliminować z diety dziecka

z dodatkowym opisem reakcji alergicznej na niepożądany alergen (np. wysypka, biegunka, opuchlizna, wstrząs anafilaktyczny) oraz listę produktów zastępczych.

 1. c) Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
 1. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na zaistniałą sytuację i udzielanie odpowiedniej pomocy, jeżeli jest ona niezbędna.
 4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
 5. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
 1. udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;
 2. powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka;
 3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;
 4. o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;
 5. dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 1. Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 2. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

 

§18. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w wyznaczonych godzinach. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.
 2. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby gwarantujące pełne bezpieczeństwo po opuszczeniu przez nie terenu placówki.
 4. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu, oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Osobą upoważnioną może być osoba powyżej 16 roku życia
 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości/ legitymację szkolną i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 2. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 3. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

   9. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.

10. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 10 podjęte zostaną następujące działania:

 1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
 2. wystosowanie listu do rodziców dziecka;
 3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§19. 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 1. Głównym celem działania powyższych organów jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów
  i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki.

 

§20. 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

       2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

 1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
 2. koordynowanie opieki nad dziećmi i tworzenie optymalnych warunków             ich rozwoju,
 3. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,
 4. dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 6. opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
 7. opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
 8. inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 9. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg zasad określonych w odrębnych przepisach,
 10. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 11. współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.
  1. organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
 1. opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,
 2. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,
 3. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
 5. przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,
 6. tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka
  w budynku i w ogrodzie przedszkolnym, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 7. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu  Pracy, BHP i p. poż.,
 8. dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich  stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 9. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. powoływanie komisji w celu dokonywania inwentaryzacji majątku przedszkolnego;

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

 1. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników,
 2. określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
 3. dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
 4. przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
 5. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 6. opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
 7. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 8. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
 9. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 1. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami i przepisami wykonawczymi do ustaw.

 

§21. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

          2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzenie planów pracy;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 3.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
 5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

        3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

        a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

        b) projekt planu finansowego przedszkola;

        c) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych  wyróżnień;

        d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

       4. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

 1. przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;
 2. uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
 3. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 4. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 5. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 6. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 7. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

§22. 1. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców danego oddziału.

  3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

  4. Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i określa w szczególności:  

 1. tryb wyborów do rady, o którym mowa w ust. 2;
 2. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 3. zasady wydatkowania funduszy rady.

5. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

6. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich spraw przedszkola.  

7. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

§23. 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

 1. Organa przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny.
 2. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

§24. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

         3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

         4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

  3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

  4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

  5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§25. 1. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o zadania z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego programu z zestawu programów dopuszczonych przez dyrektora.

 1. Przedszkolny zestaw programów zatwierdza i dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.
 4. Dokumentacje przebiegu nauczania udostępnia się organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

§26. 1. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną.

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 600-16:00   w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 4. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący. W okresie przerwy dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu.
 5. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
 6. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 6 , mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 7. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 6, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału,  całej  lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 8. O zawieszeniu zajęć    dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 9. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony w przypadku jeśli:
 1. wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 8, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 2. gdy do przedszkola zgłosi się mniej niż 10 dzieci

 

§27. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne  wychowania przedszkolnego w godz. 7:00 – 12:00.

 1. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole, prowadzona jest na podstawie zapisów w dziennikach.
 2. Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

 

§28. 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

 1. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.

 

§29. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym   określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. 

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się łączenie w oddziale dzieci 3-4 letnich,4-5 letnich oraz 5,6 letnich.

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

5. Ze względu na niską frekwencję dzieci oraz w okresie ferii zimowych i wiosennych i innych dniach wskazujących na możliwość niskiej frekwencji dzieci dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów (połączyć grupy) zagospodarowując czas pracy poszczególnych pracowników na wykonywanie innych zdań wynikających z organizacji potrzeb pracy placówki.

6. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

7. Zarówno w sytuacji wymienionych w punktach 5) i 6) liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

8. Godziny zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwają 60 minut.

9. Czas prowadzonych zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.

9a. Zajęcia obowiązkowe z jezyka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu w poszczególnych grupach i trwają 15 – 30 minut w zależności od wieku dzieci.

9b. Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z języka angielskiego w dzienniku grupowym.

10. Świadczenia, zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie odbywają się od godz. 7.00 do godz.12.00.

11. Jedną grupą wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w grupach dzieci trzyletnich i czteroletnich dodatkowo pomoc nauczyciela.

        12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia  umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

        13.   Na podstawie oświadczenia rodziców przedszkole organizuje naukę religii 

        14. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

        15. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

          a) sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,

          b) łazienki dziecięce,

          c) szatnie dziecięce,

          d) ogród przedszkolny.

         16. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola. 

        17. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

        18. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

         19. Formy edukacyjne opisane w pkt. 17 i 18 opłacane są przez rodziców wychowanków.

         20. Przedszkole rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

22. Przedszkole wprowadza kształcenie na odległość w przypadku ograniczenia pracy placówki w związku z epidemią COVID -19.

23. W momencie ograniczenia w części lub w całości   funkcjonowania placówki zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli do zdalnego nauczania.

24. Jeśli z różnych przyczyn zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w wersji zdalnej, dyrektor placówki oświatowej ustala inny sposób ich realizacji.

25. Przewidziano trzy warianty funkcjonowania:

1) wariant A – nauczanie stacjonarne przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego                         w Wytycznych GIS i MEN dla szkół; wariant B – nauczanie hybrydowe (łączone, naprzemienne) zakładające, że część uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie a część zdalnie oraz wariant C – nauczanie zdalne. Zarówno wariant B i C wymagają zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

2) Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

3) Zarówno zgoda organu prowadzącego jak i opinia inspektora sanitarnego mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, jednak należy pamiętać, aby treść zgody lub opinii została utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

26. Zawieszenie zajęć i wdrożenie wariantu B – hybrydowego może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

§30. 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, uwzględniające zainteresowania oraz indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

 1. Wszystkie zajęcia dodatkowe poszerzające ofertę przedszkola są finansowane z budżetu przedszkola i  nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 2. Udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny.
 3. Dyrektor przedszkola aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych może:
 1. powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami;
 2. zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć;
 3. podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć.
 1. Zajęcia odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem przewidzianym na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 2. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, wraz z nauczycielem danej grupy, który jest również obecny w trakcie ich trwania przejmują pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 3. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe opracowują programy nauczania na dany rok szkolny.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi:
 1. 3 – 4 latki – 10-15 minut;
 2. 5 – 6 latki – 25-30 minut.

 

§31. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraśnik oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka.

 1. Wysokość opłat za każdą godzinę zajęć przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynika z Uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Mieście Kraśnik.
 2. Opłata za każdą godzinę korzystania dziecka w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przeszkolonego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowani i opieki wynosi 1 zł.
 3. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym wychowaniem przedszkolnym i opieką w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4a. całkowicie zwolnione z opłaty są zajęcia z religii organizowanej na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka -,

4b. nie pobiera się za dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola
  w formie trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z wybranych posiłków.
 3. Stawki żywieniowe ustalone są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, obejmującej wyłącznie koszt zakupu surowców do przygotowania tego posiłku zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kraśnik
  w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za posiłki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraśnik.
 4. Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wyliczana jest w oparciu o iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej/stawki posiłku za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, zgłoszony z wyprzedzeniem, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszym dniu nieobecności.
 5. Opłaty podlegające zwrotowi w oparciu o listę obecności dziecka z danego miesiąca zalicza się na poczet opłat na następny miesiąc.

10. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

11. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.

12. W przypadku zalegania z opłatą i wyczerpania wszystkich dróg ściągnięcia należności, zgodnie z Procedurą egzekucji dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy wychowanków po uprzednim powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów na piśmie i wyznacza dodatkowy termin uiszczenia należności.

13. Skreślenie z listy wychowanków poprzedzone jest uchwałą rady pedagogicznej.

14. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

15. Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na następny rok szkolny.

16. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

17. W przypadku dziecka sześcioletniego brak opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu nie powoduje skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola. Dziecko zostaje przeniesione na pobyt – 5 godz. – bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki bez wyżywienia.

18. Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko.

19. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola na ogólnie przyjętych zasadach.

 1. 0. Uchylony.

21. Uchylony

22. Uchylony

23. Przedszkole może pomóc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w otrzymaniu wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka MOPS;
 2. o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPS rodzic, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielania wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy.

 

 

ROZDZIAŁ 5

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§32. 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz specjalistę: logopedę, a także pracowników nie będących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, specjalistów i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Placówka zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolu, zgodne z obowiązującymi przepisami.

§33. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 2. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
  1. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  4. prowadzenie analizy dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki)
   w celu gromadzenia informacji, które mogą pomóc:

         a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji  w jakich obszarach powinni  wesprzeć swoje  dziecko,

b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 1. prawidłową organizację procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 3. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
 5. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 6. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
 7.  rzetelne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
 8.  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
 9.  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
 10.  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a)   dziennik zajęć przedszkola,

 1. miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,
 2. karty obserwacji dziecka,
 3. sprawozdanie z pracy nauczycieli oddziału,
 4. protokoły ze spotkań z rodzicami,
 5. udokumentowane kontakty indywidualne,
 6. diagnoza dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 7. dokumentacja związana z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 8. dokumentowanie własnego rozwoju zawodowego,
 9. dziennik zajęć dla każdego dziecka zakwalifikowanego do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  1.  aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
  2.  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
  3. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
  4. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
  5. udział w pracach zespołów  powoływanych na czas określony lub nieokreślony;
  6.  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

       2. Do zadań logopedy w szczególności należy:

 1. obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych;
 2. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
 3. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;
 4. współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
 5. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
 6. prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;
 7. organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;
 8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

 

§34. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników niepedagogicznych należy w szczególności:
  1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  3. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  6.  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  7. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.
 3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

       7. Pracownikami nie będącymi nauczycielami są:

 1. Intendent;
 2. pomoc biurowa;
 3. pomoc nauczyciela;
 4. woźna;
 5. kucharz;
 6.  pomoc kuchenna;
 7. konserwator.

8. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w ust. 4, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych bądź poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.

9. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych dla dobra dziecka.

10. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola kierując się organizacją i potrzebami placówki.

11. Do zadań intendenta w szczególności należy:

 1. zaopatrywanie przedszkola w żywość;
 2. prowadzenie magazynu żywnościowego;
 3. opracowywanie dekadowych jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką;
 4. troska o odpowiednia jakość zakupów żywnościowych i wydawanie artykułów spożywczych do kuchni;
 5. sporządzanie codziennych raportów żywieniowych oraz comiesięcznych zestawień magazynowych;
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z prawidłowego funkcjonowania przedszkola;
 7. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych  w miejscu pracy.

12. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy:

 1. współdziałanie z nauczycielem w przygotowaniu zajęć;
 2. sprawowanie opieki nad dziećmi z danego oddziału i czuwanie nad ich bezpieczeństwem w przedszkolu i poza nim;
 3. dbałość o wystrój i estetykę oddziału oraz sprzęt i mienie;
 4. przygotować materiały i pomoce do zajęć;
 5. postępować w procesie wychowania zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez nauczycielkę;
 6. przejmowanie zakresu obowiązków w przypadku nieobecności woźnej oddziałowej;
 7. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola;
 8. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy.
 1. Do zadań woźnej w szczególności  należy:
 1. codzienne – bieżące oraz okresowe – generalne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń;
 2. podawanie dzieciom posiłków;
 3. pomoc przy właściwym organizowaniu wypoczynku dzieci;
 4. pomoc nauczycielowi przy organizowaniu zajęć;
 5. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb zakładu;
 6. pomaganie w utrzymaniu czystości i porządku w piwnicach i na terenie przedszkola;
 7. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy.
 1. Do zadań kucharza/pomocy kuchennej w szczególności należy:
 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisu oraz przygotowanie planowanych posiłków;
 2. pobieranie produktów spożywczych z magazynu;
 3. uwzględnianie zasad technologii i estetyki podczas sporządzania posiłków, przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz wydawanie ich w wyznaczonych godzinach;
 5. pobieranie i przechowywanie próbek żywieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego;
 7. dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, sprzętu oraz naczyń wg aktualnych wymogów sanitarno-higienicznych;
 8. uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.
 1. Do zadań konserwatora w szczególności  należy:
 1. dbanie o prawidłowe funkcjonowanie oraz codzienny przegląd urządzeń mechanicznych i technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych w zakresie podstawowym oraz dokonywanie drobnych napraw tych urządzeń;
 2. konserwacja bieżąca;
 3. dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu urządzeń gospodarczych służących do utrzymania czystości w budynku;
 4. utrzymanie czystości i porządku w piwnicach i na terenie przedszkola;
 5. w okresie letnim bieżące utrzymanie czystości w ogrodzie oraz na terenie przyległym do budynku;
 6. zgłaszanie uszkodzeń urządzeń i sprzętu dyrektorowi przedszkola;
 7. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w miejscu pracy.
 1.  Do zadań pomocy biurowej w szczególności należy:
 1. organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu przedszkola poprzez:
 1. prowadzenie książki korespondencji – przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji,
 2. przyjmowanie telefonów, informowanie dyrektora o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie,
 3. przepisywanie pism służbowych, obsługa kserokopiarki, komputera
 4. przygotowanie i opracowanie danych do sprawozdań i informacji statystycznych,
 5. gromadzenie i właściwe przechowywanie dokumentów, 
 6. właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, wynikającej z zakresu obowiązków,
 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 8. uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,
 9. dekretowanie rachunków, przygotowanie zestawień z wydatków bieżących, przekazywanie do  jednostki obsługującej – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku. Urząd Miasta Kraśnik – Referat Finansowo – Księgowy Oświaty, Wydział Oświaty,
 10. dostarczanie i odbieranie pism i dokumentów z/ do  Urząd Miasta Kraśnik – Referat Finansowo – Księgowy Oświaty, Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, i innych wskazanych przez dyrektora urzędów,
 11. informowanie dyrektora o stanie załatwionych spraw i ewentualnych trudnościach.

       17. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:

 1. dbałości o mienie przedszkola,
 2. współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy,
 3. przestrzegania przepisów BHP i dyscypliny pracy,
 4. powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością placówki,
 5. przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci,
 6. wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji placówki,
 7. przestrzegać tajemnicy służbowej (nie udzielać informacji o przedszkolu i pracownikach),
 8. przestrzegać dyscypliny pracy (punktualność, podpisywanie listy obecności).

 

ROZDZIAŁ 6

RODZICE

 

§35. 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

        2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka przedszkola należy:

  1) przestrzeganie niniejszego statutu;

 2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

 3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

  4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

  5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

  6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

 7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

  8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

 9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

10) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

12) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, limitu czasu (10 godzin) pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

 13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

 14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

 15) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

 16) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

17) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

18) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 1. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez dziecko.
 2. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić z listy wychowanków w przypadku:   
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden miesiąc,  
 • nieregularnego wnoszenia opłat wymienionych w punkcie 12 §36.

§36. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

3) uzyskania informacji na temat dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

5) wybierania w swoim oddziale reprezentanta do rady rodziców;

6) zapoznania się ze statutem przedszkola oraz regulaminem rady rodziców;

7) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

9) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

10) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych;

11) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych.

 

§37. 1. Przedszkole współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.

 1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.
 2. Formy współpracy z rodzicami to:

 1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte;

2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne   z udziałem rodziców;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb;

4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

6) informacje umieszczane na stronie internetowej.

      4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ 7

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§38. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zasady rekrutacji regulują odrębne przepisy.

 

§39. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

 1. W przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  1. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  2. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
  3. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
  4. szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
  5. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.

 

§40. 1.W przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw dziecka:

 1. rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola;
 2. dyrektor przedszkola ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i dać odpowiedź rodzicom;
 3. w przypadku nieakceptowania przez rodzica decyzji dyrektora przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub organu przedszkolu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§41. 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

4) nagrodą rzeczową.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

3) spotkaniu nauczycieli z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 

 

ROZDZIAŁ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§42. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólne resortowe.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-12-20