Przedszkole Miejskie nr 2
Menu
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

      

Określa się opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego w przedszkolach  i innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa:

uchwała nr XI/91/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 23 sierpień 2019 r.

w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Kraśnik

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przez Miasto Kraśnik są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Określa się wysokość opłat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1,00 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się całkowite zwolnienie z opłat, o których mowa w § 2 w odniesieniu do zajęć z religii organizowanej na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

§ 3. 2. Opłatę o której mowa § 2, nie pobiera się za dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

 

W przedszkolach miejskich opłata za wyżywienie wynosi  8,00 zł w tym:

1)     śniadanie – 2,20 zł

2)     obiad – 4,30 zł

3)     podwieczorek – 1,50 zł

Rodzic, Opiekun prawny oświadcza, że dziecko korzystać będzie z wyżywienia w liczbie posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie wyliczana jest w oparciu o iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni roboczych w danym miesiącu.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.

Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Nr konta do wpłat: 

PKO S.A

60 1240 5497 1111 0010 4020 6096

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-20